ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА
СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
(УКРКООПСПІЛКА)
КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ

Інформаційний лист 

Шановні студенти, учні середніх шкіл, гімназій, технічних училищ та інших навчальних закладів! 

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту 19 квітня 2017 року проводить наукову конференцію на тему: «Якісна освіта – основа формування майбутніх лідерів українського суспільства».

Мета конференції: виявити, оцінити креативних студентів, учнів середніх шкіл, технічних училищ та інших навчальних закладів, які в майбутньому можуть стати лідерами у різних сферах українського суспільства.

Пропонується тематика досліджень, узагальнень явищ, процесів, які відбуваються у нашому суспільстві, погляди зарубіжних науковців, журналістів, експертів на суспільно-політичні, економічні, освітянські, наукові, історичні процеси в Україні.

Запропонована тематика може доповнюватися, змінюватися дослідженнями самих учасників конференції.

 

Розділ І. Київська Русь – праматір України

 1. Витоки нашої історії. Трипільська культура та її історичне значення.
 2. Володимир Великий та його роль у державотворенні Київської Русі.
 3. Ярослав Мудрий – державний та політичний діяч.
 4. Боротьба козацтва за державність України.
 5. Українські землі в умовах окупації Литви та Польщі.
 6. Ліквідація царизмом державності України.
 7. Історичні етапи розвитку самоврядування в Україні.
 8. Війна в історичній та індивідуальній пам’яті (1939–1945 рр.)
 9. Актуальні проблеми нумізматики в системі історичної науки.
 10. Українська еліта та її роль у формуванні національної ідентичності.
 11. Спорт в Україні: історія становлення та досягнення.
 12. Науково-технічний розвиток в Україні. Історичні етапи та особливості.
 13. Освіта в Україні. Особливості становлення та розвитку.
 14. Крах комуністичного режиму та здобуття Україною незалежності.
 15. Колективізація сільського господарства та його наслідки для розвитку України.
 16. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в Україні.
 17. Революція Гідності. Боротьба України за свою єдність.
 18. Агресія РФ: політичні, економічні, соціальні проблеми сьогодення.

 

Розділ ІІ. Мова, література, мистецтво освіта – фундамент розвитку нації

 1. Творчий внесок видатних мистецьких діячів Вінниччини у розвиток національної культури.
 2. Своєрідність національної культури, її неповторність та оригінальність.
 3. Мова – інструмент духовної діяльності людини.
 4. Духовне надбання народу – основний етап на шляху до культурного збагачення нації.
 5. Мова – це неоціненний скарб народу, найголовніший літопис його життя.
 6. Письменники та поети Вінниччини, їх вклад у культурний розвиток України у період самостійності (1990–2016 рр.).
 7. Художники, скульптори Вінниччини.
 8. Письменники, твори яких написані на матеріалі Вінниччини.
 9. Василь Стус: поет, дисидент, борець за нову Україну.
 10. Вінницький державний педагогічний університет і його вклад у розвиток, удосконалення української мови та культури на Вінниччині.
 11.  Леонід Борозенцев: поет, громадський діяч Вінниччини.

 

Розділ ІІІ. Взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем: шляхи оптимізації

 1. Організаційно-правове забезпечення ефективного та раціонального природокористування в Україні.
 2. Правове регулювання природокористування.
 3. Екологія особистості. Біологічна і соціальна природа людини.
 4. Екологічні проблеми гідросфери Вінницької області.
 5. Проблеми пожежної безпеки на Вінниччині.
 6. Безпека життєдіяльності – освіта, наука, практика.
 7. Проблеми екології та енергозбереження.
 8. Альтернативні джерела енергії. Використання на Вінниччині.
 9. Генна інженерія. ГМО: спасіння людства чи порушення планетарної екосистеми?
 10. Застосування пестицидів та їх наслідки для здоров’я людини.
 11. Особливості мікробіологічного дослідження води.
 12. Використання генетично модифікованих організмів: проблеми, стан, наслідки.
 13. Вплив трансгенних культур на живі організми.
 14.  Виробництво та споживання екологічно чистої продукції у світі та України.
 15.  ООН – лідер у боротьбі за збереження та раціональне використання природних ресурсів планети.

 

ІV. Сфера послуг: проблеми розвитку, удосконалення, використання світового досвіду

 1. Поняття, структура сфери послуг та її значення у розвитку українського суспільства.
 2. Торгівля: одна із основних структурних складових сфери послуг.
 3. Освіта: база для динамічного розвитку в умовах інформаційного суспільства.
 4. Виробничі послуги: їх необхідність для виробництва у всіх галузях господарювання.
 5. Маркетинг: засіб для оновлення виробництва та споживання.
 6. Реклама та шляхи підвищення її ефективності.
 7. Значення цін та ціноутворення для розвитку сфери послуг в Україні.
 8. Транспорт: динаміка розвитку, структура.
 9. Дороги: значення для розвитку економіки, суспільства, міжнародних відносин.
 10.  Інформаційні технології і їх значення для подальшого розвитку інформаційного суспільства.
 11.  Основні шляхи підвищення культури життя в Україні.
 12.  Туризм як ефективний чинник впливу на розвиток економіки, культури, міжнародних зв’язків України.
 13.  Розвиток харчового виробництва та громадського харчування.
 14. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг.

 

V. Фізика, хімія, математика, інформаційні системи – фундамент розвитку суспільства

 1. Історія створення та розвитку комп’ютерних технологій у світі.
 2. Інформаційні системи та їх значення для розвитку економіки України та світу.
 3. Технічне та програмне забезпечення інформаційних систем: проблеми, успіхи, проекти.
 4. Особистості у створенні комп’ютерних технологій. Основні етапи вирішення проблем.
 5. Українські науковці та їх вклад у комп’ютеризацію економіки України.
 6. Комп’ютерні хакери: характеристика найбільш відомих атак хакерів на політичні, економічні, виробничі сфери.
 7. Розробка, впровадження програмного забезпечення та його значення для розвитку інформаційних систем.
 8. Значення мережі Internet для розвитку та спілкування.
 9. Комп’ютерні презентації та публікації, їх вклад у світовий розвиток.
 10. Кіберзахист і його значення для безпеки України.
 11. Значення веб-сайтів у сучасний період. Методика його створення.
 12. Нобелівські лауреати в області фізики та їх вклад у світовий розвиток.
 13. Нобелівські лауреати в області хімії та їх вклад у світовий розвиток.
 14. Галузі господарства, де використовуються або повинні використовуватися досягнення фізиків та хіміків.
 15. Створення нових технологій з фізики та хімії для виробництва зброї та захисту населення від Російської агресії.
 16. Симетрія в математиці.
 17. Математика життя. Численні моделі в біології та екології.
 18. Астрономія і математика.
 19. Математика в економіці.
 20. Математична логіка та її парадокси.
 21. Математичний світ кривих ліній: криві в природі, мистецтві та дизайні.

 

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська.

До участі запрошуються студенти коледжів, технікумів, учнів середніх закладів освіти, технічних училищ.

Допускається публікація статті у співавторстві з науковим керівником.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Текст: у текстовому редакторі Word (у форматі doc.) через 1 інтервал. Обсяг: 2–3 повних сторінки формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 2 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускаються. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, 14 pt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул MS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation, центрувати у круглих дужках з рівнянням номера на праве поле.

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку цитування їх за текстом у квадратних дужках, наприклад: [2, с. 18].

Розміщення: у верхньому правому куті (від поля) напівжирним шрифтом прізвище та ініціали авторів (не більше 3-х), нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, установа. Нижче через 1 інтервал великими літерами напівжирним шрифтом – назва (не більше 8 слів), через 1 інтервал з нового рядка основний текст.

 

Зразок оформлення тез доповіді для коледжів, технікумів та училищ:

 

Малкова Л.В.
студентка ІІ курсу, група ТМ-152
Коледж економіки і права ВКІ

 

Зразок оформлення тез доповіді для учнів шкіл:
Малкова Л.В.
учениця 9 класу, школа № 1, м. Бар

 

Історія створення та розвитку комп’ютерних технологій у світі
[Текст]

Література

Список літератури оформлюється за останніми вимогами стандарту.

Приклад: Осовська Г.В. Основи менеджменту : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Кондор, 2003. – 554 с.

Увага!

Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямкам конференції або оформлений з порушенням вищезазначених вимог. 

Для участі в роботі конференції іногороднім учасникам необхідно до 10 квітня 2017 року надіслати поштою або електронною поштою на адресу 21009, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59 (вул. Фрунзе, 59). e-mail: admin@vki.vin.ua

- заявку на участь та відомості про авторів;
- тези доповіді (2–3 повні сторінки) – електронний варіант;

Вартість публікації тез доповіді – 30 грн. (для студентів коледжу ВКІ).

Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення іногороднім учасникам за їх вимогою.