Шановні докторанти, аспіранти, викладачі ВНЗ, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та інших установ! 

Запрошуємо Вас подати статті до третього випуску наукового видання «НАУКОВИЙ ВІСНИК ВІННИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ІНСТИТУТУ» 

Вихід Збірника наукових праць ВКІ  планується до 15 червня  2017 року. 

Прийом статей – до 31травня 2017 року включно. 

ВИМОГИ
до оформлення та подання статей у
Науковому віснику Вінницького кооперативного інституту. 

Збірник наукових праць містить матеріали основних результатів наукових досліджень науково-педагогічних працівників Вінницького кооперативного інституту, інших наукових установ та навчальних закладів. 

До друку приймаються статті, що мають науково- практичну цінність. Автор має право представити наукову статтю, яка раніше не публікувалася. 

Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакційної колегії збірника наукових праць. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. 

Відповідальність за якість та зміст статті несуть автор та рецензент. До друку подаються на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 97-2003. Стаття українською або російською мовами (обсягом 8-10 сторінок тексту, формату А4 через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman; поля з усіх сторін – 20 мм). 

Структура статті 

 • індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки;
 • прізвище та ініціали автора (авторів) мовою статті з зазначенням наукового ступеня, вченого звання та місця роботи (по правому краю);
 • назва статті (по центру) мовою статті;
 • анотація мовою статті;
 • ключові слова мовою статті;
 • основний текст статті;
 • література;
 • анотації та ключові слова двома іншими мовами (якщо стаття виконана не на українській мові – анотація українською обов’язкова). 

Згідно з вимогами Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 основний текст статті повинен мати такі структурні елементи: 

 • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування мети дослідження статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку. 

Список використаних джерел (не менше 6-ти джерел) розміщується після статті у алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, кеглем 14, шрифтом Times New Roman і оформлений згідно зі встановленими вимогами наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р.; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, напр. [1]. 

Таблиці (шрифт Times New Roman, кегль 12) розміщуються по тексту. Рисунки повинні бути згруповані та в чорно-білому форматі. Назви таблиць та рисунків потрібно виділяти напівжирним шрифтом. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. 

Статті подавати в роздрукованому вигляді та електронний варіант. 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Вартість публікації 150 грн., при замовленні додаткового збірника співавторам оплата проводиться за 2 екземпляри. 

За додатковою інформацією щодо публікації статей звертайтесь  за телефонами: 

0972587127 Анна Олександрівна, 0633199750 Людмила Григорівна  

Реквізити для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією статті, надаються лише після прийняття матеріалів до друку. 

Відсканована квитанція про переказ коштів повинна бути надіслана за 1-2 дні після отримання авторами реквізитів щодо оплати на електрону адресу: conference@vki.vin.ua