Гринчук Тетяна Петрівна - завідувач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін, кандидат економічних наук. Спеціаліст вищої категорії.

 

Педагогічний стаж – 17 років.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємства», «Фінанси підприємств ІІ».

 

Освіта:

 • Вінницький державний аграрний університет, 2000 р.  (з відзнакою) 

Спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: спеціаліст економіст-бухгалтер.

 • Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.

Аспірантура. Спеціальність: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Стажування, 2016 р.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі

Свідоцтво №12СПВ 147178 від 16.09.2016 р.

 

 • Захист кандидатської дисертації, 2017 р. Вінницький національний аграрний університет.

Тема дисертаційної роботи: «Інвестиційне забезпечення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна».

 

Досвід роботи:

2000-2001 – обліковець ТОВ «Нива» смт Сутиски;

2001-2003 – викладач Вінницького кооперативного технікуму;

2003-2008 – викладач Вінницького кооперативного коледжу економіки і права;

2008-2009 – асистент кафедри фінансів Вінницького кооперативного інституту;

2009-2017 – голова циклової комісії фінансів та оціночної діяльності;

2017-2018 – доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу;

З 2018 року – завідувач кафедри фундаментальних та обліково-фінансових дисциплін Коледжу економіки і права ВКІ.

 

Методична робота:

1) проведені відкриті заняття: 

 • з дисципліни «Фінанси підприємств» на тему: «Оборотні кошти та їх організація на підприємствах» (2014 р.);
 • з дисципліни «Фінанси підприємств» на тему: «Сутність і основи організації фінансів підприємств» (2016 р.)

 

2) методичні семінари:

 • «Формування ділових якостей майбутніх фахівців економічного профілю у навчально-виховному процесі вищих  навчальних  закладів» (2014 р.)

 

3) рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіти»:

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси підприємств» спеціальності: 03050401 Економіка підприємства, 5.03050701 Маркетингова діяльність, 5.03050801 Фінанси і кредит, 5.03050802 Оціночна діяльність, 5.03050901 Бухгалтерський облік (2015 р.)
 • Програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» для спеціальності 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність (2016 р.)
 • Тести з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016 р.)
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни «Фінанси підприємства». Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність (2016 р.)
 • Завдання для практичних занять студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни «Фінанси підприємства». Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» (2016 р.)
 • Опорний конспект з дисципліни «Фінанси підприємств ІІ». Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2016 р.)
 • Наочний посібник з дисципліни «Фінанси підприємств». Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016 р.)
 • Наочний посібник з дисципліни «Фінанси підприємства». Спеціальність: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2017 р.)
 • Опорний конспект з дисципліни «Фінанси». Спеціальність: 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування (2018 р.).

 

4) Вивчено та узагальнено досвід роботи викладача у коледжі 2015-2016 н.р.

 

Науково-пошукова робота:

 

Наукові семінари:

 • Фінансові інновації як чинник економічного розвитку (2017 р.)

Наукове керівництво студентською  науково-дослідною роботою:

 • Лісник Я. В. (група ОД-111) Формування механізму управління землекористуванням в Україні. Наукове видання ВКІ «Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток»: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2014. С. 59-61
 • Діденко В. М. (група ФК(п)-121) Шляхи удосконалення законодавства про місцеве самоврядування в Україні. Наукове видання ВКІ «Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток»: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, 2014. С. 112-114
 • Малявко Н.С. (група ФКб-121) Місце підприємства в суспільстві. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця, 2014.
 • Крат Г.І. (група ФКб-121) Роль підприємницької діяльності у ринковій економіці. Наукове видання ВКІ «Світ молоді – молодь світу»: матеріали VIІІ науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів. Вінниця, 2014.
 • Крот Д. О. (група Б-131) Міжнародний досвід запобігання і протидії корупції. Науковий вісник ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді» за матеріалами VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 82-83.
 • Кульбіда В. А., Мельничук І. Л. (група Ф-132) Особливості фінансів споживчої кооперації. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти» «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного інституту коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 23-26.
 • Тарасенко О.М., Задорожний В.В. (група ФК-141) Інвестиційно-інноваційна діяльність в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки. Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: матеріали ІІІ міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 103-105.
 • Іщенко В. О., Скомаровський О. В. (група Фб-161) Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств. Наукове видання ВКІ «Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції»: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. 19-20 жовтня 2017 р. Вінниця, 2017. С.146-148. - 1 місце по результатам участі у конференції.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Статті у фахових виданнях

 1. Гринчук Т. П. Оцінка обсягів залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 2. С. 11-13.
 2. Гринчук Т. П. Тенденції розвитку вітчизняного зерновиробництва. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 33. С. 173-177.
 3. Гринчук Т. П. Сучасний рівень виробництва зерна у господарствах Вінницької області. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. № 3. [Електронний ресурс]: URL: http://www.global-national.in.ua
 4. Гринчук Т. П. Концентрація як важливий фактор впливу на економічну ефективність виробництва зерна та визначення основних напрямів його розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. Вип. 3. С. 56-64.
 5. Гринчук Т. П. Підходи до аналізу сучасного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та факторів, які впливають на його розвиток. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. № 9 (229). С. 48-60.
 6. Гринчук Т. П. Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. Вип. 3. С. 116-124.
 7. Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П. Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 108-115.

 

Статті в іноземних виданнях

 1. Hrynchuck T. Investment maintenance of agricultural enterprises development. Journal L´ Association 1901 “SEPIKE”. Edition 6, 2014. P. 82-85.

 

Статті в інших виданнях

 1. Гринчук Т. П. Основні напрями та джерела інвестиційного забезпечення процесу функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 6. 2016. С. 17-24.
 2. Гринчук Т.П., Коваль Ю.А., Ролінська А.О. Фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання аграрного сектору економіки, механізм її формування та впровадження. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 7. 2017. С. 159-164.
 3. Ролінська А. О., Гринчук Т. П. Сучасний стан та динаміка розвитку фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 8. 2018.

 

Матеріали наукових конференцій

 1. Гринчук Т. П. Соціальна роль сільськогосподарських кооперативів в сучасних умовах. Проблеми розвитку економічних, соціальних, інформаційних зв’язків та кооперації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27 лютого 2013 р. Вінниця. 2013. С. 509–513.
 2. Гринчук Т. П. Розвиток зерновиробництва у Вінницькій області. Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 3-4 жовтня 2013 р. Вінниця. 2013. С. 269-271.
 3. Гринчук Т. П. Основні напрями інноваційного розвитку зерновиробництва. Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.17-18 жовтня 2013 р. Тернопіль. 2013. С. 102-104.
 4. Гринчук Т. П. Деякі аспекти інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 14-15 листопада 2013 р. Київ. 2013. С. 167-169.
 5. Гринчук Т. П. Спеціалізація зерновиробництва як основа розвитку зернового ринку. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 19 лютого 2014 р. Вінниця. 2014. С. 121-123.
 6. Гринчук Т. П. Впровадження інноваційних технологій в галузі зерновиробництва та шляхи їх активізації. Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 грудня 2014 р. Одеса. 2014. Ч. 1. С. 101-103.
 7. Гринчук Т. П. Особливості функціонування сучасного регіонального ринку зерна та шляхи його ефективного розвитку. Проблеми економіки: нові ринки та нові напрямки розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2015 р. Дніпропетровськ. 2015. Ч. 1. С. 108-110.
 8. Гринчук Т. П. Основні фактори впливу залучення прямих іноземних інвестицій в сільське господарство Вінниччини. Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 16-17 березня 2015 р. Вінниця. 2015. С. 186-188.
 9. Гринчук Т. П., Бурєннікова Н. В. Інноваційні напрями розвитку підприємницької діяльності в галузі виробництва зерна. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 17-18 листопада 2015 р. Вінниця. 2015. С. 40-43.
 10. Гринчук Т. П. Шляхи формування дієвої інфраструктури зернового ринку. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції.  16 березня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 42-45.
 11. Гринчук Т. П. Моделі земельно-іпотечного кредитування у сільському господарстві. Моделювання та кількісні методи в економіці: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 27 жовтня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 8-10.
 12. Гринчук Т. П. Особливості інвестиційного забезпечення аграрної сфери. Наука і практика сучасності і майбутнього: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 17 травня 2017 р. Вінниця. 2017. С. 83-85.

 

Матеріали методичних конференцій 

 1. Гринчук Т. П. Формування ділових якостей майбутніх фахівців економічного профілю. Науково-методичне видання ВКІ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квітня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 17-19.
 2. Гринчук Т. П. Інтерактивні методи навчання економічних дисциплін. Науково-методичне видання ВКІ «Сучасний підхід до викладання дисциплін»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 14 березня 2018 р. Вінниця. ВКІ. 2018. С. 87-89.

 

Виховна робота:

 • Проведення виховних заходів як куратора груп Ф-181, ОП-181.
 • Участь у організації конкурсів, різних свят у Коледжі.
 • Проведення патріотичних флешмобів.
 • Ескурсіії в Карпати, в м. Львів, в м. Кам’янець-Подільський, м. Чернівці.
 • Екскурсіїї до бібліотек, музеїв, фінансово-кредитних установ.
 • Організація профорієнтаційної роботи.