Кушнір Олена Юріївна -  викладач кафедри фундаментальних та обліково–фінансових дисциплін. Спеціаліст вищої категорії.

Педагогічний стаж -  17 років.

Викладає дисципліни – «Бюджетна система», «Казначейська справа», «Оціночна діяльність», «Ціноутворення».

 

Освіта:

 • Академія муніципального управління, м.Київ, 2002 р.

Спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація: економіст.

 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2016 р.

          Магістратура. Спеціальність: «Педагогіка вищої школи», кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

 

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Стажування, 2017 р.

Управління фінансів та обліку Вінницької обласної спілки споживчих товариств .

Довідка № 32, від 19.12.2017 р.

 

Досвід роботи:

2000–2003 р.р. – викладач Вінницького кооперативного технікуму;

з 2003 р. року –  викладач Коледжу економіки і права ВКІ

 

Методична робота:

 • проведено тренінг на тему: «Фінансова грамотність:
  сутність “Бюджету” та особливості його наповнюваності» (2017 рік);

 

 • підготовлена методична розробка на тему: «Запровадження новітніх технологій навчання при проведенні практичних і семінарських занять з дисципліни «Оціночна діяльність» (2016 рік);

 

 • методичні семінари:
 • «Використання новітніх технологій навчання на заняттях з фінансових дисциплін» (2015 рік);

 

 • рецензування на замовлення НМЦ «Укоопосвіта»:
 • Тести для проведення державної атестації студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність (2015 рік);
 • Наочний посібник з дисципліни «Казначейська справа» для студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2016 рік);
 • Тести для визначення рівня знань студентів кооперативних технікумів і коледжів з дисципліни «Казначейська справа» для студентів спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2018 рік);
 • Завдання для практичних занять для студентів кооперативних технікумів і коледжів спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни Казначейська справа (2018 рік).

 

Науково-пошукова робота:

Наукове керівнпицтво студентською науково-дослідною роботою:

 • Маллабаєва Т. Д., Матищук Н. О. (група ФК-121) Використання міжнародного досвіду щодо протидії та запобігання корупції в Україні. Наукове видання ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді»: матеріали VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С. 85-87.
 • Голуб Н.В. (група ФК-121) Інститути громадського суспільства і іхній розвиток у Вінницькому регіоні. Наукове видання ВКІ «Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадського суспільства: участь молоді»: матеріали VIІІ  міжнародної науково-практичної конференції студентів, 20 травня 2015 р. Вінниця, 2015. С.24-26.
 • Шевченко О.М. (група ОД-131) Формування культури споживання в Україні, як запорука успіху державного регулювання споживчого ринку. Наукове видання ВКІ «Молодь і сучасність: економічні, інформаційні, правові та культурні аспекти» «Якісне професійне навчання – запорука успішної кар’єри фахівця»: матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції студентів Вінницького кооперативного інституту коледжу економіки і права, 24 березня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 58-62.
 • Горущенко В., Маковей А. (група ОД(п)-151) Перспективи розробки бюджетів на підприємствах. Наукове видання ВКІ «Молодь, освіта і національна самосвідомість в умовах Євроінтеграції»: матеріали ІІІ міжнародної науково-теоретичної конференції студентів коледжів, технікумів, інститутів, університетів та загальноосвітніх шкіл І-ІІІ  ступенів. 29 березня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 66-67.
 • Крат А.І., Черняк Р.С. (група ФК(б) – 151) Стан конкурентного середовища в економіці України, шляхи його удосконалення. Наукове видання ВКІ «Розвиток сучасної науки в умовах європейської інтеграції»: тези учасників ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 19-20 жовтня 2017 р. Вінниця, 2017. С. 154 - 156.

 

Найбільш актуальні публікації:

 

Статті в інших виданнях

 1. Черненко Н.С., Кушнір О.Ю. Теоретичні та методичні основи використання сучасних методів викладання економічних дисциплін. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 7. 2017. С. С. 105–109.
 2. Непиталюк А.В., Черненко Н.С., Кушнір О.Ю. Земельні ресурси в Україні в контексті формування аграрного ринку: досвід та перспективи. Науковий вісник Вінницького кооперативного інституту. Вип. 8. 2018. С. 27–42.

 

Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Кушнір О.Ю., Черненко Н.С. Дослідження економічної сутності доходів з операційної діяльності підприємства. Науковий вісник ВКІ «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах»: матеріали VІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства. 19 лютого 2014 р. Вінниця. 2014. С.131-133.
 2. Черненко Н.С., Кушнір О.Ю.Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах. Науковий вісник ВКІ «Регіон: особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади»: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 16-17 березня 2015 р.  Вінниця, 2015.  С. 55-57.
 3. Черненко Н.С., Кушнір О.Ю. Споживчий ринок регіону: проблеми і шляхи вдосконалення. Науковий вісник ВКІ «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства в умовах кризи»: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та практичних працівників галузей народного господарства, 16 березня 2016 р. Вінниця, 2016.  С. 87-89.

 

Матеріали науково-методичних конференцій

 1. Кушнір О.Ю. Інноваційні підходи до викладання дисципліни «Фінанси» студентам спеціальності: 5.03050801 «Фінанси і кредит». Науково-методичне видання ВКІ «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі»: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. 18 грудня 2013 р. Вінниця, 2013. С. 149-150.
 2. Вечірко О.Г., Кушнір О.Ю. Методика застосування тренінгу при вивченні економічних дисциплін. Науково-методичне видання ВКІ «Науково-методичні орієнтири професійного розвитку особистості»: матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 квітня 2016 р. Вінниця, 2016.  С. 98-101.
 3. Кушнір О.Ю. Результативність застосування сучасних методів викладання при вивченні дисципліни «Бюджетна система». Моє бачення шляхів удосконалення вивчення навчальної дисципліни, яку я викладаю. 28 лютого 2018 р. Вінниця. ВКІ. С. 98-102.

 

Виховна робота:

 • проведення виховних заходів як куратор груп;
 • організація і проведення профорієнтаційної роботи.